Strawberry milkshake

Shake: ₹120

Chocolate hazelnut milkshake

Chocolate hazelnut milkshake: ₹160

Pineapple milkshake

Pineapple milkshake: ₹120

Unicorn milkshake

Unicorn milkshake: ₹160

Tender coconut milkshake

Tender coconut milkshake: ₹130

Oreo Chocolate Shake

Shakes: ₹130

Brownie milkshake

Brownie milkshake: ₹160

Cold coffee

Cold coffee: ₹120

Butterscotch milkshake

Butterscotch milkshake: ₹120

Tutti frutti milkshake

Tutti frutti milkshake: ₹120

Mango Milkshake

Shakes: ₹120

Strawberry milkshake

Strawberry milkshake: ₹120

Ferrero milkshake

Ferrero milkshake: ₹200

Black forest milkshake

Black forest milkshake: ₹120